ดาวโหลด

K. Recycle Brochure

K. Recycle Brochure

หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน

หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย

ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย

หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว

หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว

แบบรายงานการเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย

แบบรายงานการเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย

การกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว

การกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว

กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน

กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน

หลักเกณฑ์การพิจารณาการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย

หลักเกณฑ์การพิจารณาการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย

หลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

หลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

บัญชีแสดงรายการสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ทำการบำบัดหรือกำจัด

บัญชีแสดงรายการสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ทำการบำบัดหรือกำจัด