ประวัติบริษัท

บริษัท เค. รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ก่อนการจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ได้ใช้ชื่อร้าน “ก.เจริญกิจ” มีคนงานประมาณ 10 คน รถบรรทุก 2 คัน ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อ-ขายวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ และบริการด้านการจัดเก็บทำความสะอาดในเขตที่รับผิดชอบมาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยรวมถึงการจัดเก็บให้กับบริษัทอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดนนทบุรีและเขตจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งสมัยนั้นไม่มีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้น ในการทำงานบริษัทยึดหลักการทำงานที่ซื่อสัตย์ตรงเวลาและการรักษาความสะอาดในเขตที่รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถปี 2530 เป็นปีที่อุตสาหกรรมเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้นจึงได้เกิดมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครบริษัทจึงได้เริ่มเข้าจัดเก็บให้กับโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกที่ได้เข้าไปดำเนินการ คือ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยบริษัทแห่งแรกที่เข้าไปจัดเก็บให้คือบริษัท อาซาฮี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัดและได้เข้าดำเนินการจัดเก็บอีกหลายแห่ง และขยายเพิ่มเข้าไปดำเนินงานในนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกรวมทั้งโรงงานที่อยู่นอกนิคมหลายแห่งอาทิ เช่น บริษัท ไทยบริดจสโตน บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์คล๊าด เป็นต้น

บริษัทได้รับ ISO 14001 เมื่อปี 2548

การบริหารงานเน้น การทำงานที่เป็นทีม การให้บริการที่รวดเร็ว และยังจัดการในเรื่องของ SCRAP การทำลาย การส่งออก การคัดแยกประเภทของขยะที่ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆให้ถูกต้องตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 วิธีการและขั้นตอนการรับรองเอกสารต่างๆ ที่บริษัทรีไซเคิลรับไปดำเนินการให้ตรงกับความต้องการของ ISO14001

About 03
About 04
About 05
About 06

การดูแลพนักงานโดยมีฝ่ายบุคคลเป็นฝ่ายจัดการ  เช่นเรื่องที่พักอาศัย การทำประกันสังคมให้กับพนักงาน ชุดพนักงาน พร้อมสวัสดิการต่างๆ มีการจัดการประชุมพร้อมอธิบายการทำงานเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก ISO 14001 เช่น

•    การวางแผนล่วงหน้าในการขนย้ายวัสดุที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย  
•    การจัดอบรมกิจกรรม 5 ส.
•    การอบรมการใช้อุปกรณ์ Safety  
•    อบรมการใช้แผนสำรองฉุกเฉินกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
•    มีการตรวจสุขภาพ และตรวจสิ่งเสพติดที่ให้โทษกับพนักงานทุกคน
•    อบรมแผนฉุกเฉินอัคคีภัย

เป็นการจัดอบรมให้กับพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความปลอดภัยควบคู่ไปด้วย  โดยมีหัวหน้าควบคุมดูแลการทำงานและขนย้ายวัสดุ  มีการประสานงานและร่วมมือทำงานเป็นทีม  เน้นการให้บริการและความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

เลขทะเบียนโรงงาน 3-105-2/46นบ  เลข 13 หลัก DIW-D-062400015
ที่ตั้งโรงงาน14/25 หมู่6 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 3 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9632772-5
หมายเลขโทรสาร 02-9632776
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : krecycle.com

Cer 05
Cer 07
Cer 06
Cer 01
Cer 02
Cer 03